Շահութաբաժինների բաշխման մասին որոշումն ընդունվում է ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի ժամանակ` ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

 

 «ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ»   ՈՒՎԿ  ՓԲԸի   2014թ.-ի  ֆինանսական  արդյունքներով  ստացված   71,455  հազ. ՀՀ դրամ  շահույթը  վերաբաշխվել  է հետևյալ կերպ`

  • 15,705 հազ.  ՀՀ դրամն ուղղվել է ընկերության գլխավոր պահուստի համալրմանը,
  • 38,200 հազ. ՀՀ դրամն  ուղղվել է ընկերության սովորական բաժնետոմսերի բաժնետերերի  շահաբաժինների  վճարմանը` յուրաքանչյուր  բաժնետոմսի  դիմաց վճարելով   400   ՀՀ դրամ,
  • 17,550 հազ.  ՀՀ   դրամն  ուղղվել է ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի  բաժնետերերի շահութաբաժինների  վճարմանըյուրաքանչյուր բաժնետոմսի դիմաց վճարելով 1,300 ՀՀ դրամ:

  «ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ»   ՈՒՎԿ  ՓԲԸի   2013թ.-ի  ֆինանսական  արդյունքներով  ստացված   260,089  հազ. ՀՀ դրամ  շահույթը  վերաբաշխվել  է հետևյալ կերպ`

  • 26,745 հազ. ՀՀ դրամն ուղղվել է ընկերության 2012թ.-ի  ֆինանսական  արդյունքներով  առաջացած վնասի ծածկմանը,
  • 11,692 հազՀՀ դրամն ուղղվել է ընկերության գլխավոր պահուստի համալրմանը,
  • 205,452 հազ. ՀՀ դրամն  ուղղվել է ընկերության սովորական բաժնետոմսերի բաժնետերերի  շահաբաժինների  վճարմանը` յուրաքանչյուր  բաժնետոմսի  դիմաց վճարելով   3,951   ՀՀ դրամ,
  • 16,200 հազ.  ՀՀ   դրամն  ուղղվել է ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի  բաժնետերերի շահութաբաժինների  վճարմանը`  յուրաքանչյուր բաժնետոմսի դիմաց վճարելով 1,200 ՀՀ դրամ:

  «ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ»   ՈՒՎԿ  ՓԲԸի   2012թ.-ի  ֆինանսական  արդյունքներով  շահույթ չի գոյացել:

Ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ  ընկերության  նախորդ տարիների շահույթից ձևավորված  գլխավոր պահուստից   16,200  հազ.  ՀՀ   դրամ  մասհանվել է  ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի  շահութաբաժինների  վճարմանըյուրաքանչյուր բաժնետոմսի դիմաց վճարելով 1,200 ՀՀ դրամ:

Թարմացվել է 06.12.2023