Բիզնես վարկ

 • Նպատակ
  Շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրում
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
 • Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ
  400,000 - 10 մլն ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ)
 • Ժամկետ (ամիս)
  18- 120 ամիս
 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
  Հաստատուն
  14-24%
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
  26.9-29.7%
 • Վարկի տրամադրման միանվագ վճար
  Վարկի գումարի 3%-ի չափով (արտարժույթի դեպքում համարժեք ՀՀ դրամ)
 • Ապահովությունը
  • Բնակարան, առանձնատուն, արտադրամաս, հասարակական տարածք, հիմնական միջոց, շրջանառու միջոց, ավտոմեքենա
  • Առնվազն մեկ ֆիզ. կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն
 • Վարկի տրամադրման կամ սպասարկման ծախսեր
  Առկա չէ
 • Վարկ/գրավ հարաբերակցություն
  մինչև 70%
 • Վարկի հետ կապված այլ ծախսեր
  • Նոտարական ծախս – Գրավի վավերացում 15,000 ՀՀ դրամ, հայտարարություն գույքը գրավ վերցնելու համար 2,000 ՀՀ դրամ, համաձայնություն գույքը գրավ վերցնելու համար 5,000 ՀՀ դրամ
  • Կադաստրային ծախս – 26,400 ՀՀ դրամ գրավի պետական գրանցում, 10,300 ՀՀ դրամ միասնական տեղեկանք
  • Գրավի գնահատում – 15,000 ՀՀ դրամ
 • Մարման եղանակ
  Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)
 • Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար
  Առկա չէ
 • Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ
  Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
  Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և Տոկոսադումարի  0.13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար։
 • Գույքի գնահատում
  Գնահատումն իրականացվում է Կազմակերպության հետ համագործակցող ընկերության կողմից
Պահանջվող փաստաթղթեր
Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր.
 • Վարկի դիմում-հայտ (լրացվում է տեղում),
 • Բիզնեսի իրավաստեղծ փաստաթղթեր,
 • Անհատ ձեռնարկատերի, հիմնադրի(ների) և տնօրենի անձնագիր և սոց. քարտ, կամ նույնականացման քարտ,
 • Հարկային հաշվետվությունները և հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքը (էլեկտրոնային կամ թղթային),
 • Գրավի առկայության դեպքում գույքի սեփականության փաստաթղթեր (վկայական, տեխ. անձնագիր և այլն), և անհրաժեշտության դեպքում սեփականության ծագման հիմքերը,
 • Բիզնես տարածքի վարձակալության պայմանագիրը կամ սեփականության վկայականը,
 • Նախնական գնահատման ակտ (անհրաժեշտության դեպքում)
 • Երաշխավորների առկայության դեպքում անձնագիր և սոց. քարտ, կամ նույնականացման քարտ:
 • Այլ փաստաթղթեր (ըստ անհրաժեշտության)
Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.
 • Ընկերության ժողովի որոշում վարկ վերցնելու վերաբերյալ (Ա/Ձ-ների դեպքում չի պահանջվում):
 • Տեղեկանք իրավաբանական անձանց պետական գրանցման ռեգիստրից մասնակիցների, կանոնադրույթան և տնօրենի փոփոխության վերաբերյալ: (Ա/Ձ-ների դեպքում չի պահանջվում):
 • Բաժնետիրական ընկերությունների համար քաղվածք բաժնետերերի ռեեստրից Կենտրոնական դեպոզիտարիայից կամ ռեեստրը վարող այլ մասնագիտացված կազմակերպություններից մասնակիցների կազմի վերաբերյալ
 • Տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (չի պահանջվում առանց գույքային գրավի վարկերի համար)
 • Գրավադրվողղ գույքի գնահատման ակտ (Ընկերության պահանջի դեպքում)
 • Այլ փաստաթղթեր (ըստ անհրաժեշտության)

«Գառնի Ինվեստ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից վարկերը կարող են տրամադրվել ինչպես ամբողջությամբ՝ վարկային կոմիտեի կողմից հաստատված գումարի չափով, այնպես էլ՝ մաս-մաս: Ընկերությունը վարկերը տրամադրում է ՀՀ առևտրային բանկերի՝ «Գառնի Ինվեստ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ին սպասարկող հաշիվներից:

Բիզնես վարկերի պայմաններին կարող եք ծանոթանալ նաև ՛՛Ֆինանսներ բոլորի համար՚՛՛ www.abcfinance.am    ինտերնետային կայքի ՛՛Ֆինանսական օգնական՛՛համակարգի միջոցով:

Ուշադրություն.

 • Վարկի գումարը և հաշվարկված տոկոսները ժանամակին չկատարելու դեպքում օրենքով սահմանված կարգով Ձեր կողմից գրավադրված գույքի վրա կտարածվի բռնագանձում:
 • Եթե Վարկային կազմակերպության նկատմամբ Հաճախորդի ունեցած պարտավորությունների կատարման համար գրավադրված գույքի արժեքը չի բավարարում, ապա հաճախորդը չբավարարող մասով /չափով/ պատասխանատվություն է կրում սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող ամբողջ գույքով (ունեցվածքով)՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները (վարկի սպասարկման վճար, վարկի գումարի կանխիկացման վճար, գույքի գնահատման ծախսեր, հիփոթեքի պայմանագրի նոտարական վավերացման վճար, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի գնահատման ծախսեր, հիփոթեքի պայմանագրի նոտարական վավերացման վճար, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում կատարվող վճարներ) սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։
Մանրամասների համար զանգահարել +(374)10 58 28 88 հեռախոսահամարով
Թարմացվել է 25.01.2024 11:44